هنوز غذایی به بقچه شما اضافه نشده است


درباره قجری

About Ghajari

سپاس و ستایش خدای را که نعماتش بی کران و احسانش بی انتهاست.

چرخ زمانه را تقدیر به آن رقم زد تا اندیشه ای پدیدار گردد و مطبخی با نام و رسم قجری برپا.

گرچه دوران حکومت قاجاریه را در تاریخ به غایت بی نفع و پرضرر بر ایران و ایرانی می توان یافت،لیک رشد و تبلور گوشه ای نه چندان کوچک هنر پخت و پذیرایی در این برهه از تاریخ تبلور یافته و تنوعاتی بسیار از غذاهای امروزی برای اولین بار در آن دوران طبخ گردیده است.

تلاش و همتی بسیار گردیده تا بتوانیم طعم اصیل ایرانی را احیا کرده و سهم کوچکی در زنده نگهداشتن فرهنگ غنی و آشپزی ایرانی داشته باشیم.