هنوز غذایی به بقچه شما اضافه نشده است


قواعد قجری

The Rules Of Ghajari

سپاس خدای یکتا را که برکتی فرمود تا طعام پخته و هم‌نشین خوان شما گرامیان گردیم و در این ورطه، تارنمای خود را توشه ساختیم که سختی تماس تلگراف را نرم کنیم و هموار.

در این میان قاعده ها ساختیم:

1- نام و نشان مشتری که برکت کسب‌مان است، از نظرها نهان و فقط من‌باب رسانیدن بقچه به مقصد، نزد ما ذخیره می‌شود.

2- هر محله بهایی خاص جهت ارسال پیک دارد و چنانچه محله را متفاوت از نشانی انتخاب نمایید، ما مجبور به تغییر محله‌ی شما خواهیم بود.

3- من‌باب شلوغی رستوران و اثبات نیک‌نیتی‌مان در خدمت به شما، ما را از طبخ بقچه‌های ارزان‌تر از 15 هزار تومن معاف گردانید.

4- بقچه‌های سنگین با بیش از ۳۰ طعام را منت گذاشته و با تلفن سفارش دهید.

5- پس از بانگ ثبت بقچه، نمی‌توان طعام آن را تغییر داد یا لغو نمود مگر به تماس شفاهی.

6- ارسال به پاره‌ای محلات به سبب دوری و آمد و شد شهر و ... سخت گشته و ما تا گذشتن پاسی از نیم‌روز (ساعت ۱۴:۳۰) از ارسال به آن نقاط پوزش می‌خواهیم.